Regulamin

Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób odwiedzających Serwis internetowy prowadzony pod adresem: https://housedeco.pl/ przez clickcloud sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000645118 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym 5.000 zł za pośrednictwem serwisu internetowego housedeco.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez clickcloud sp. z o.o. usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Serwis – Serwis internetowy pt. „housedeco.pl”, prowadzony przez Wydawcę pod adresem: https://housedeco.pl/.
 3. Wydawca – spółka pod firmą clickcloud sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000645118 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym 5.000 zł
 4. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Serwis, w tym korzystająca z Usług Elektronicznych.
 5. Usługi Elektroniczne – usługi elektroniczne świadczone przez Wydawcę lub inny podmiot w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Stronami w Serwisie housedeco.pl są: Wydawca i Użytkownik.
 7. Treść Serwisu – artykuły, pliki graficzne, zdjęcia w formie elektronicznej

 

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzystający z usług Serwisu potwierdza, że:
  a. zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu,
  b. zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu w każdym czasie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Usług Elektronicznych wyłącznie w sposób zgodny z prawem i z Regulaminem.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:
  a. korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego zakłóceń,
  b. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Wydawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych,
  c. korzystania z zamieszczonych w Serwisie Treści wyłącznie do użytku własnego. Wykorzystanie Treści w innym celu jest dopuszczalne jedynie po udzieleniu zgody osoby uprawnionej.

 

§ 3. UPRAWNIENIA WYDAWCY

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Wydawca poinformuje o powyższym fakcie Użytkowników Serwisu, podając równocześnie termin wejścia w życie wprowadzonych zmian, nie krótszy niż 14 dni.
 3. Wydawca, na bazie obowiązujących przepisów prawa, zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu świadczenia usług w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat.4
 4. Za pośrednictwem Serwisu Wydawca może oferować następujące Usługi Elektroniczne:
  a. formularz kontaktowy,
  b. treści publikowane w Serwisie,
  c. sklep internetowy,
  d. newsletter,
  e. kalkulatory.
 5. W Serwisie zamieszczane są treści, w tym treści dotyczące kwestii budowlanych i projektowych, które mogą być przydatne dla Użytkowników.

 

§ 4. ARTYKUŁY SPONSOROWANE

 1. Treści zamieszczane w obrębie Serwisu mogą być tzw. artykułami sponsorowanymi i będą opatrzone adnotacją  „Artykuł sponsorowany”.
 2. Zasady i warunki zamawiania i publikowania artykułów sponsorowanych regulują umowy pomiędzy Wydawcą o podmiotem zamawiającym Artykuł sponsorowany.
 3. Wydawca nie jest zobowiązany do weryfikowania treści sponsorowanych i nie odpowiada za nie. Podmioty zewnętrzne dostarczające tego rodzaju treści ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

 

§ 5. NEWSLETTER

 1. W ramach usługi newslettera Wydawca dostarcza Użytkownikowi zamówione informacje, w tym informacje handlowe, w postaci wiadomości e-mail wysyłanych drogą elektroniczną.
 2. Usługa newslettera świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej newslettera (zrezygnować z newslettera) poprzez kliknięcie opcji „Wypisz mnie” lub tożsamej.

 

§ 6. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I DANE OSOBOWE

 1. Wydawca ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub prac związanych z rozwojem Serwisu. 
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca, tj. clickcloud sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000645118 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym 5.000 zł
 4. Wydawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi szczegółowo w Polityce Prywatności. 

 

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Treści zamieszczane w obrębie Serwisu nie zastępują konsultacji u specjalisty.
 2. Wydawca nie jest zobowiązany do aktualizacji i poprawności publikowanych informacji.
 3. Wydawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu czy Usług Elektronicznych na skutek niezastosowania się do Regulaminu.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych prawem.
 5. Wydawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych powstałych jedynie w związku z okolicznościami, za które odpowiada Wydawca, i wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej, tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu gwarancji i rękojmi jest wyłączona. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” zamieszczone zostały w Polityce prywatności i plików „cookies”.
 2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne, zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2024 roku.
designerskie meble do domu

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami.
Otrzymuj bezpłatny dostęp do unikalnych kodów rabatowych.